Ontwikkeling windenergie

In het kader van de herontwikkeling van het terrein van Centrale Gelderland, wordt nu gekeken naar het realiseren van twee windturbines met een gezamenlijke productiecapaciteit van ongeveer 5 tot 7 MW. Hiermee kunnen ruim 5.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.

Haalbaarheidsonderzoeken
De uitkomst van een aantal haalbaarheidsonderzoeken biedt ENGIE voldoende perspectief om de ontwikkeling van de twee windturbines voort te zetten richting de vergunningaanvragen, de subsidieaanvragen en het uiteindelijke investeringsbesluit.

Wilt u weten hoe de twee windturbines in het landschap passen? Kies uw fotopunt op deze kaart met fotopunten of klik op de button hiernaast. 

Impact op de omgeving

Geluid
Het geluid dat u hoort is afhankelijk van de gekozen turbine en de plek waar u het waarneemt. Bij toetsing van geluid wordt met name gekeken naar wat een windturbine maximaal qua geluid kan produceren. Deze maximale geluidsuitstoot vindt normaal gesproken plaats indien de windturbine op zijn maximale vermogen draait. Dat is in het algemeen vanaf windkracht 6. Het project zal voldoen aan  de wettelijke geluidsnormen.

Slagschaduw
Als de zon op de mast en rotor van een windturbine schijnt, krijg je een stilstaande en bewegende schaduw op de grond: slagschaduw. Hier is een wettelijke norm voor en deze mag niet overschreden worden. Als extra beveiliging worden de turbines voorzien van een stilstandsregeling voor slagschaduw zodat de wettelijke normen qua slagschaduw niet overschreden kunnen worden.    

Veiligheid 
Windturbines moeten aan de geldende wettelijke veiligheidseisen voldoen. Hierop wordt getoetst bij de aanvraag en verlening van de vergunningen. Er wordt rekening gehouden met de wettelijke en onderzochte veiligheidseisen. Ook worden turbines op voldoende afstand van woningen of andere gebouwen geplaatst.

Natuur en dieren
De Wet Natuurbescherming stelt voorwaarden aan de impact die een project mag hebben op natuur en dieren. Ook windturbines hebben invloed op natuur en dieren. Door ENGIE is en wordt onderzoek gedaan naar de impact van windturbines op de natuur en dieren.