• Waarom wordt de centrale gesloopt?
  Na de sluiting op 31 december 2015 heeft de centrale geen functie meer. Het onbeheerd laten staan van een dergelijk groot gebouw is geen optie mede door de mogelijk risicovolle stoffen die in het gebouw verwerkt zijn. Het opruimen van de centrale is noodzakelijk.
 • Waarom hebben we windenergie nodig?
  Het klimaat verandert als gevolg van de toename van CO2 (kooldioxide) in de atmosfeer. CO2 komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. De voorraad fossiele brandstoffen raakt bovendien op. Daarom is internationaal een klimaatverdrag afgesproken om uitstoot van CO2 te verminderen. In Europa is afgesproken dat Nederland in 2020 minimaal 14 procent van zijn energie duurzaam produceert. Daarvoor moet de opwekcapaciteit fors worden uitgebreid. Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte is het nodig dat er ook windmolens worden gerealiseerd. Het verduurzamen van de energieproductie vermindert het verbruik van milieuvervuilende en steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen en maakt ons minder afhankelijk van andere landen.
 • Hoeveel windenergie moeten we opwekken?
  Het Rijk wil in 2020 een windenergievermogen van 6.000 MegaWatt (MW) behalen. Dat staat gelijk aan 2.000 tot 3.000 windturbines die 3 tot 4 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. Iedere provincie neemt een deel hiervan voor zijn rekening. De windrijke provincies zoals Friesland en Zuid-Holland meer dan de regio’s waar het minder waait. Binnen het kader van het Nationaal Energieakkoord hebben Rijk en provincie afspraken gemaakt over de verdeling. De provincie Gelderland heeft afgesproken om 230,5 MW aan windvermogen te realiseren.
 • Hoeveel energie wekken molens op?
  Ter illustratie. Een windmolen van de huidige generatie (stel 3 MW) levert afhankelijk van o.a. zijn locatie per jaar circa . 8.000.000 kWh aan elektriciteit op. Met één turbine kan dan voor circa 2.500 huishoudens elektriciteit worden opgewekt.
 • Is windenergie financieel rendabel?
  Kerncentrales, gascentrales en met steenkolen gestookte centrales produceren momenteel nog goedkoper elektriciteit dan windmolens. Windenergie kan daardoor op dit moment nog niet concurreren met fossiele ofwel grijze energie. Het Rijk stimuleert opwekking van duurzame energie met de zogenaamde SDE+-regeling waardoor onder andere windenergie mogelijk wordt. Uitgaande van de kostprijs is windstroom de goedkoopste vorm van schone energie: stroom van zonnepanelen is duurder dan stroom van windturbines.
 • Hoeveel panelen worden er bij gelegd?
  Op het terrein van Centrale Gelderland zullen in de loop van 2018 4.800 zonnepanelen worden bijgeplaatst.