Twee windturbines op CG

Het terrein van Centrale Gelderland wordt verduurzaamd. ENGIE neemt zich voor om op de noordzijde van de locatie twee windturbines plaatsen. Deze kunnen ongeveer 5 tot 8 MW energie opwekken waarmee circa 5.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Locatie
De locatie van Centrale Gelderland is door de overheid aangewezen als bestemming voor grootschalig energie opwekking. De activiteiten op de locatie maken de energietransitie zichtbaar: de conventionele energieproductie verdwijnt en duurzame energieproductie zoals wind- en zonne-energie komt daarvoor in de plaats. 
De twee windturbines worden aan de noordzijde van het terrein geplaatst. Deze plek is zo gekozen dat de afstand tot bestaande woningen zo groot mogelijk is en het terrein in zijn geheel zo efficiënt mogelijk kan worden gebruikt voor toekomstige toepassingen. 
Voor met name het zuidelijk deel van de locatie stelt ENGIE samen met gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en partners een masterplan op voor duurzame herinrichting/ bedrijvigheid.

Impact op de omgeving

Planning
ENGIE heeft begin 2018 de vergunningaanvragen ingediend bij het bevoegd gezag, de Provincie Gelderland. Deze aanvragen waren de:
- aanvraag ontheffing beschermde soorten;
- aanvraag Wet Natuurbescherming;
- aanvraag Omgevingsvergunning.

De Provincie heeft in september 2018 de ontwerp-beschikking en de vergunningaanvraag ter visie gelegd. Tijdens deze ter visie periode van zes weken konden belanghebbenden zienswijzen indienen. Nadat de inspraakreacties (zienswijzen) zijn beantwoord en verwerkt in de ontwerp-beschikking (ook wel ontwerp-vergunning) wordt de ontwerp-beschikking een definitieve-beschikking. 
De definitieve-beschikking zal dan wederom zes weken (verwacht in periode februari t/m april 2019) ter visie worden gelegd. Alleen belanghebbenden – uitzonderingen daargelaten - die tijdens de ter visie legging van de ontwerp-beschikking een zienswijze hebben ingediend, kunnen dan nog een beroep indienen. Een dergelijk beroep wordt rechtstreeks door de Raad van State behandeld.

 Inhoud 

 Wie

 Planning

 Indienen vergunningaanvraag

 ENGIE

 8 en 9 februari 2018

 Ontwerp-beschikking ter visie

 Provincie

 13 september 2018 t/m 24 oktober 2018
 (Duur 6 weken)

 Behandeling zienswijzen en opstellen herroepelijke beschikking

 Provincie

 November 2018 - januari 2019

 Definitieve beschikking ter visie

 Provincie

 Februari 2019

 Behandeling en uitspraak Raad van State (RvS)

 RvS

 Doorlooptijd afhankelijk van RvS

 Onherroepelijke vergunning

 RvS

 Op 19 februari zijn de vergunningen afgegeven

 Bouwperiode windturbines

 ENGIE

 Verwachting: eerste helft 2020


Naast de formele momenten (zienswijze en beroep) organiseert ENGIE communicatiemomenten voor het informeren van de omgeving over de ontwikkelingen.

Visualisaties 
Het slopen van de oude centrale en het plaatsen van de twee windturbines veranderen het zicht op de locatie. Wilt u weten wat het visuele effect op het landschap is? Kies uw fotopunt op deze kaart met fotopunten of klik op de button hiernaast. (het laden kan enkele seconden duren)

Effect op de omgeving
Windturbines kunnen invloed hebben op de omgeving. ENGIE heeft onder andere onderzoeksbureau Bosch en Van Rijn opdracht gegeven de effecten op de leefomgeving te onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken kunt u hier vinden.