Sponsoring vanuit Windpark De Groene Delta

Omgevingsfonds
Voor de direct omwonenden van Centrale Gelderland heeft ENGIE een omgevingsfonds opgezet. In dit Omgevingsfonds stort ENGIE in lijn met de gedragscode van de NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) jaarlijks een vergoeding op basis van de gerealiseerde elektriciteitsproductie door het windpark. Gedurende de levensduur van de twee windturbines wordt zo ongeveer een kwart miljoen euro via het omgevingsfonds beschikbaar gesteld. ENGIE heeft besloten om vooruitlopend op de elektriciteitsproductie die begint in tweede helft van 2021, reeds voor de jaren 2020 en 2021 een eenmalige storting van € 20.000 te doen. ENGIE wil dit doen om zo het Omgevingsfonds eerder van start te kunnen laten gaan, en tevens om tegemoet te komen in de mogelijke hinder van de werkzaamheden op het terrein van Centrale Gelderland.

Omgevingsfonds, voor wie? Dichterbij heeft voorrang
Bij het fonds kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor en door lokale organisaties met een collectief/groepsbelang. Denk aan - maar niet beperkt tot - verenigingen, goede doelen en activiteiten door/voor vrijwilligers. In overleg met de klankbordgroep is ENGIE tot het voorstel gekomen om de eerste vijf jaar (en dus de eerste drie aanvraagrondes) een deel van het Waterkwartier (ten noorden van de Industrieweg (S102) en Voorstadlaan; waaronder Batavia/Koningsdaal) en het dorp Weurt (ten noorden van de Van Heemstraweg) voorrang te geven bij de toekenning van de gelden (zie onderstaand figuur Voorrangsgebieden Omgevingsfonds Centrale Gelderland). 

Voorrangsgebied omgevingsfonds CG
Figuur: Voorrangsgebieden Omgevingsfonds Centrale Gelderland

De reden voor deze keuze is dat de omwonenden uit deze nabije buurten de effecten van de windturbines het meest zullen ervaren. Na deze vijf jaar mogen bewoners tot 1.800 meter afstand van de windturbines waaronder Weurt, de Oosterhoutsedijk, Lent (ten westen van de spoorlijn) en de Biezen subsidie uit het fonds aanvragen (zie figuur Gebied Omgevingsfonds Centrale Gelderland).

Gebied omgevingsfonds CG
Figuur: Gebied Omgevingsfonds Centrale Gelderland

Organisatie Omgevingsfonds en toekenning van bijdragen 
Vier vertegenwoordigers uit de omliggende buurten/dorpen en een onafhankelijk persoon bepalen gezamenlijk met een tweejaarlijkse frequentie welke subsidieaanvragen worden toegewezen. Hiervoor zijn duidelijke spelregels en criteria opgesteld (het reglement). 

Dit reglement is via onderstaande link te openen (downloaden). ENGIE neemt de rol van organisator en toezichthouder op zich. 
Het omgevingsfonds start na de zomer van 2020.

Wilt u op de hoogte blijven inzake het Omgevingsfonds? Meld u dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Links: 
- Fondsreglement Omgevingsfonds Centrale Gelderland 2020
- Voorbeeld uitvoeringsovereenkomst 2020
- Planning Omgevingsfonds
- NWEA Gedragscode 
- Profiel Beoordelingscommissie Omgevingsfonds CG

Bovenstaande gegevens dienen enkel ter informatie.