Impact op de omgeving

Geluid
Er wordt op werkdagen gewerkt tussen 7.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur ‘s avonds. Bij uitzondering kan hier van afgeweken worden. In dat geval zal er vooraf overleg worden met bevoegd gezag en wordt de omgeving hierover geïnformeerd. Tijdens de werktijden zal geluid geproduceerd worden bij bijvoorbeeld het snijden en machinaal knippen van metaal. Ook het breken van puin gaat niet zonder geluid. Echter, de geluidsproductie zal ruim binnen de grenzen vallen van normale bedrijvigheid die op het terrein is toegestaan.

Stof
Er wordt geen stofoverlast verwacht. In eerste instantie worden er geen explosieven gebruikt bij de sloop van de centrale. Grote objecten worden alleen omgetrokken indien deze werkwijze veiliger is. De centrale wordt beetje bij beetje ontmanteld, in de omgekeerde volgorde van het bouwen eind jaren zeventig. Indien er bij bepaalde werkzaamheden toch stofproductie verwacht wordt, dan zullen er maatregelen worden getroffen die overlast naar de omgeving zoveel mogelijk voorkomen (denk aan bijvoorbeeld de inzet van nevelkanonnen).

Transport
In de uitgangspunten van de sloop is aangegeven dat de afvoer van materiaal van de sloop zoveel mogelijk via het water zou plaatsvinden. Nu blijkt dat de afvoer van metalen via het water momenteel logistiek gezien niet mogelijk is. Om de vrijgekomen materialen in een schip te krijgen dienen deze op locatie verschillende keren te worden overgepakt met een toename aan geluidbelasting tot gevolg. De ontvangende partij heeft geen havenfaciliteiten en daardoor zullen bij de ontvangende partij extra handelingen dienen te worden uitgevoerd. Uit afstemming met de gemeente is geconcludeerd dat het aantal transporten per dag een verwaarloosbare impact heeft op de ontsluitingswegen. Daarom is besloten om voorlopig de afvoer van materialen over de weg te laten verlopen. We sluiten in het verdere verloop van het sloopproject de afvoer via het water echter niet uit.

Licht
Als er werkverlichting wordt toegepast, dan zal deze gericht worden op de gebouwen, installatie en objecten waaraan gewerkt wordt. Buiten werktijden wordt geen extra verlichting toegepast.

Trillingen
Er wordt geen overlast verwacht in de vorm van trillingen. Zie ook opmerkingen onder stof.