• Waarom wordt de centrale gesloopt?
  Na de sluiting op 31 december 2015 heeft de centrale geen functie meer. Het onbeheerd laten staan van een dergelijk groot gebouw is geen optie mede door de mogelijk risicovolle stoffen die in het gebouw verwerkt zijn. Het opruimen van de centrale is noodzakelijk.
 • Heb ik veel hinder van stof en geluid tijdens de sloop?
  • Bij de sloopt komt stof vrij. Dat kunnen we niet voorkomen, wel proberen we met nevelinstallaties te zorgen dat stofvorming zoveel mogelijk beperkt wordt. Een vergelijkbare methode is ook toegepast bij de sloop van de centrale Harculo in Zwolle. Sloopwerkzaamheden gaan gepaard met enig geluid. In samenwerking met het sloopbedrijf proberen we eventuele hinder zoveel mogelijk te voorkomen. 
  • Sinds de start van de werkzaamheden eind november 2017 hebben we enkele klachten ontvangen van omwonenden. Samen met de omgevingsdienst, ODRN, en de sloopfirma bespreken we deze klachten en proberen wij deze zo goed mogelijk op te lossen.
 • Hoe wordt het materiaal van de sloop afgevoerd?

  In de uitgangspunten van de sloop is aangegeven dat de afvoer van materiaal van de sloop zoveel als mogelijk via het water zou plaatsvinden. Nu blijkt dat de afvoer van metalen via het water momenteel logistiek gezien niet mogelijk is. Om de vrijgekomen materialen in een schip te krijgen dienen deze op locatie verschillende keren te worden overgepakt met een toename aan geluidbelasting tot gevolg. De ontvangende partij heeft geen haven faciliteiten en daardoor zullen bij de ontvangende partij extra handelingen dienen te worden uitgevoerd. Uit afstemming met de gemeente is geconcludeerd dat het aantal transporten per dag een verwaarloosbare impact heeft op de ontsluitingswegen. We sluiten in het verdere verloop van het sloopproject de afvoer via het water echter niet uit.


 • Waarom is de energie transitie belangrijk?
  • De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt door de toename van CO2 (kooldioxide) in de lucht. De opwarming van de aarde wordt onder andere veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas). 
  • Door de temperatuurstijging smelt het ijs op de noordpool en van veel gletsjers. Oceanen warmen op waardoor de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. We zullen dat merken door meer en zwaardere stormen en zware regenbuien die wateroverlast en overstromingen zullen veroorzaken.
 • Wat is afgesproken in het Klimaat akkoord?
  • Om de opwarming van de aarde te beperken heeft een groot aantal landen eind 2015 in Parijs met elkaar afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen (Parijs 2015). In 2020 treedt dit Klimaatakkoord in werking, zodra meer dan 55 landen met meer dan 55% van de mondiale uitstoot het akkoord hebben geratificeerd. 
  • Met Nederland is afgesproken dat in 2020 minimaal 14%  van alle energieopwekking duurzaam is opgewekt (elektriciteit, warmte en brandstof). Dat is een flinke opgave waarvoor alle vormen van duurzame energie hard nodig zijn:  zonne-energie, bio-energie, aardwarmte en windenergie nodig. 

  • Duurzame energieproductie leidt tot minder CO2 uitstoot, hierdoor blijft de temperatuurstijging van de aarde beperkt. Het doel van het Klimaat akkoord is de temperatuurstijging terug te brengen naar minder dan 2 °C, liefst 1,5°C. Ook vermindert Nederland zijn afhankelijk van andere landen van waar nu nog veel olie, kolen en gas geïmporteerd wordt.
 • Waarom is windenergie belangrijk?
  Windenergie is schoon en onuitputtelijk. Bovendien is het de goedkoopste vorm van duurzame energie en we kunnen het zelf produceren. Dat maakt Nederland minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.
 • Hoe hoog is de energieproductie van een centrale in vergelijking tot duurzame opwek?
  Om de kolencentrale in Nijmegen (600 MW) te vervangen moeten er ongeveer 500 windturbines (3MW) gerealiseerd worden. De opgave is enorm.
  Ter illustratie:
  Centrale Gelderland vs wind
 • Wat is de Nederlandse doelstelling voor windenergie?
  • Het Rijk wil in 2020 een windenergievermogen van 6.000 MegaWatt(MW) op land behalen. Dat staat gelijk aan 2.000 tot 3.000 windturbines die 3 tot 4 miljoen huishoudens van elektriciteit kunnen voorzien. 
  • Iedere provincie neemt een deel hiervan voor zijn rekening. In het Nationaal Energieakkoord hebben Rijk en provincies afspraken gemaakt over de onderlinge verdeling. 
  • De provincie Gelderland moet 230,5 MW windvermogen realiseren voor 2020. 
  • De twee windturbines op Centrale Gelderland dragen bij aan deze doelstelling.
 • Hoeveel energie wekken de molens op?
  Dat is heel sterk afhankelijk van hoe groot de windturbine is. Een windturbine van 3 Megawatt (vergelijkbaar met de twee beoogde turbines op het ENGIE terrein) kan per jaar ongeveer evenveel elektriciteit opwekken als nodig is circa 2.500 huishoudens.
 • Is windenergie financieel rendabel?
  • Windenergie is financieel rendabel met behulp van subsidie (de SDE+ regeling)
  • Kerncentrales, en centrales op gas en steenkolen kunnen op dit moment nog goedkoper elektriciteit maken dan windturbines. Windenergie kan daardoor op dit moment nog niet concurreren met deze centrales. Subsidies zijn bedoeld om ontwikkelingen in duurzame energieproductie te stimuleren. Windenergie is wel één van de goedkoopste vormen van schone energie. Op de lange termijn hoopt men zonder subsidie te kunnen. 
 • Waarom bouwt ENGIE de windturbines niet op zee i.p.v. hier in de stad?
  • Het klimaatakkoord is ambitieus, om de afspraken na te komen moet Nederland alle vormen van duurzame energie inzetten. Windparken op zee leveren een hele goede bijdrage, maar daarmee kan Nederland niet volstaan. Wind op land is ook nodig, net als andere vormen van duurzame energie zoals zon, biomassa en geothermie (aardwarmte)
  • Op de locatie Centrale Gelderland is de energietransitie zichtbaar: de kolencentrale (conventionele energie productie) verdwijnt en maakt plaats voor nieuwe duurzame vormen van energie opwekking, waaronder windenergie. Het terrein heeft de formele bestemming voor grootschalige energieproductie. De plannen voor windenergie passen ook bij de ambitie van gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland (230 MW windvermogen in 2020).
 • Wanneer worden de turbines gebouwd en wanneer komen de turbines in bedrijf?
  De bouw start waarschijnlijk eind 2019. Als alles volgens planning verloopt worden de windturbines begin 2020 in bedrijf genomen.
 • Welke type windturbines wordt er gebouwd?
  ENGIE is nog in onderhandeling met leveranciers van de windturbines. Naar verwachting wordt eind 2018 de keuze gemaakt. Bepalend zijn onder meer technische en bedrijfseconomische criteria en de criteria met betrekking tot omgevingseffecten (o.a. geluid). 
 • Is er veel overlast bij de bouw van de windturbines?
  Bij het aanbrengen van de fundatie (fundatiepalen worden dan in de bodem geslagen) kan sprake zijn van geluidhinder. Het aanbrengen van fundatiepalen neemt per windturbine meerdere dagen in beslag. 
 • Wat is er merkbaar van de windturbines als ze eenmaal draaien?
  De effecten die het meest worden waargenomen hebben betrekking op met name de landschappelijke beleving maar ook op geluid en slagschaduw. De mate waarin deze omgevingseffecten optreden en hoe u ze beleefd zijn afhankelijk van waar u zich bevindt of waar u woont ten opzichte van de windturbine. In het rapport slagschaduw en het akoestisch rapport kunt u de hindercontouren lezen. Via deze website kunt u ook op ca. 25 verschillende locaties rondom de windturbines de landschappelijk impact bekijken. ENGIE blijft verder binnen alle wettelijke eisen en houdt bij de keuze van het type windturbine zo mogelijk rekening met de omgevingseffecten.
 • Kan ik de windturbines horen?
  • Een windturbine is hoorbaar en de mate waarin dat als hinderlijk kan worden ervaren is persoonlijk. Bij windkracht 6 of hoger produceert de windturbine het maximale geluid. Naast de (draaiende) windturbine zijn ook het reeds bestaande omgevingsgeluid en het geruis van de wind zelf hoorbaar.
  • Bij de locatie keuze van de windturbines op de locatie van Centrale Gelderland heeft ENGIE de windturbines aan de noordzijde van het terrein geplaatst, mede om de afstand tot woningen zo groot mogelijk te maken. Uiteraard worden daarnaast de wettelijke geluidsnormen in acht genomen.
 • Waar kan ik het geluid van windturbines het beste ervaren?
  In Nijmegen-Noord staan 4 windturbines (windpark Nijmegen–Betuwe). Dat zijn qua afmetingen vergelijkbare windturbines. Door naar het industrieterrein Park 15 te rijden (of de nieuwe McDonalds in Oosterhout) kan men zeer nabij de windturbines de geluidsbeleving van die windturbines te ervaren. Zo zou men ook kunnen kijken bij windpark Autena in Vianen (knooppunt A2/A27). Deze is ook qua afmetingen vergelijkbaar. 

  Om een vergelijkbaar windpark te bezoeken die in een industriële omgeving ligt ingesloten door havens en en rivieren/kanelen adviseren wij om de Amsterdamse havens te bezoeken (zie ook bijgevoegd figuur van de website Windstats.nl) De windturbines in de haven zijn wel op leeftijd (verouderde kleinere types) en qua afmetingen niet geheel vergelijkbaar met de twee windturbines in Nijmegen.

  Een ander alternatief is het recent gebouwde Windpark Netterden in Netterden (Achterhoek) met 6 Lagerweij windturbines die qua afmetingen lijken op de twee beoogde windturbines van ENGIE. Het is een locatie in een agrarische omgeving met waarschijnlijk minder omgevingsgeluid van snelwegen, rivieren e.d.

  Via de website www.windstats.nl krijgt men zicht op de locaties van alle bestaand windparken in Nederland waaronder die in Amsterdam. Hier kunt u zelf een locatie selecteren om te bekijken. 
  Windturbines amsterdamse havens

  Andere vergelijkbare parken/turbines zijn: Windpark Fuij in Tilburg en Windmolen Treurenburg in Den Bosch. 

 • Slagschaduw(regeling)
  Indien de bewegende schaduw van windturbines op woningen valt kan dit leiden tot hinderlijke slagschaduw. Deze slagschaduw draait met de zon mee en reikt bij zonsopgang en –ondergang het verst, omdat dan de zon laag staat. Net als voor geluid geldt een wettelijke norm waar de geplande windturbines aan moeten voldoen. De windturbines worden voorzien van een slagschaduw-regeling, die er voor zorgt dat ze op nadelige tijdstippen automatisch worden uitgezet om te borgen dat de windturbines altijd binnen de normen blijven.
 • Hoe verandert het aanzicht (horizon)?
  De masthoogte van de windturbines is ca. 105 meter. Als één van de turbinebladen rechtop staat, is de maximale hoogte (tiphoogte) ca. 170 meter. Ter vergelijking, de schoorsteen van Centrale Gelderland heeft een hoogte van 150 meter en het ketelgebouw is 85 meter hoog. Als gevolg van de sloop van de centrale en het plaatsen van twee windturbines ontstaat er een nieuw aanzicht.
 • Welke impact hebben de twee windturbines op de waarde van mijn huis?
  ENGIE verwacht geen planschade en waardevermindering van huizen in de omgeving.

 • Waar moet ik zijn voor planschade?
  Mocht u vragen hebben over planschade dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag: Provincie Gelderland. 
 • Hoeveel panelen worden er bij gelegd?
  Op het terrein van Centrale Gelderland zullen in de loop van 2018 4.800 zonnepanelen worden bijgeplaatst.